Lijst Gebouwgebonden Norm-, Wet- en Regelgeving

AQUS houdt een overzicht bij van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving als gratis service.

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Onderstaande lijst gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving is voor het laatst bijgewerkt op 25 maart 2020.

Deze lijst is bedoels als middel om een indicatie te krijgen van de mate waarin sprake is van conformiteit met norm- wet- en regelgeving. AQUS B.V. staat niet in voor de volledige compleetheid en correctheid van de informatie in dit document en wijst derhalve alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie af.

 1-1


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Centrale elektrotechnische voorzieningen

Als elektrische installaties niet goed aangelegd zijn of niet goed beheerd en onderhouden worden, kan dit veiligheidsrisico’s opleveren voor gebruikers of mensen die aan de installatie moeten werken. Daarom is er in het Bouwbesluit regelgeving opgenomen over elektrische installaties.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012
 • NEN1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning
 • NEN3140+A3:2019

Verplichtingen


 • Aanwijsbeleid vanuit de bestuurder.
 • Uitvoeren van inspecties conform de bepaalde frequentie.
 • Aanwezigheid van het laatste inspectierapport.
 • De overige elementen zijn afhankelijk van de wijze van inrichting van het beheer van de installatie.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-2


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Elektrische arbeidsmiddelen

Als elektrische arbeidsmiddelen niet in goede staat zijn, kunnen deze een risico opleveren voor gebruikers. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, moeten elektrische arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • NEN3140

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van een overzicht van alle arbeidsmiddelen met laatste keuringsdatum.
 • Uitvoeren van keuringen conform de (generiek) bepaalde keuringsfrequentie.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-3


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Noodverlichting

Noodverlichting is bedoeld om gebruikers in geval van calamiteiten, waaronder stroomuitval, veilig een gebouw te laten ontvluchten. Om de functionaliteit van de noodverlichting te borgen, moeten maatregelen worden genomen.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • ISSO 79

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks uitvoeren van onderhoud.
 • Aanwezigheid van een logboek/-lijst.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-4


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Brandmeld- en/of ontruimingsinstallaties

Het Bouwbesluit eist aan de hand van de gebruiksfunctie ervan en de gebouwomvang (oppervlak en/of hoogte) eisen aan de aanwezigheid van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie, zodat gebruikers in geval van brand tijdig uit een gebouw kunnen vluchten. Voor het borgen van de functionaliteit van dergelijke installaties is regelgeving van toepassing.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN2654-1/2
 • CCV-inspectieschema

Verplichtingen


 • Hebben van een onderhoudsovereenkomst met een CCV-erkend branddetectiebedrijf.
 • Laten uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de installatie.
 • Aanwezigheid van een logboek conform de eisen van de NEN2654.
 • Uitvoeren van de maandelijkse en de 4-/8-maandelijkse beheertaken.
 • Uitvoering van certificeringsinspectie door een geaccrediteerde inspectie-instelling(indien van toepassing, frequentie kan variëren).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-5


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Gasdetectiesysteem

Aanwezigheid van sommige gassen in te hoge concentraties in gebouwen of andere besloten ruimtes kan een (dodelijk) gevaar opleveren voor gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn onder andere CO2 (onder andere bij horecavoorzieningen), LPG (parkeergarages), Ammoniak (sommige koelinstallaties/warmtepompen). Als voorbeeld: een CO2-gehalte van 7% in de lucht kan binnen 5 minuten dodelijk zijn. In situaties waar deze stoffen in geval van gebreken aan installaties waarin ze worden gebruikt, kunnen voorkomen, moet gasdetectie aanwezig zijn. Om de functionaliteit van deze apparatuur te kunnen borgen, moet deze onderhouden worden.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving
 • NEN-EN50402:2017
 • NEN-EN 50271:2018
 • NEN2443:2013 (Parkeergarages)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud/inspectie van de detectieapparatuur.
 • Vastlegging van het onderhoud in een logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

Audit gebouw-

gebonden NWR

AQUS geeft inzicht in alle keuringen, inspecties, onderhoud en andere handelingen die wettelijk verplicht of noodzakelijk zijn voor jouw gebouw.

NEN 2767

Conditiemeting

AQUS geeft inzicht geeft in wat er nodig is voor je meerjarenonderhoudsplan door te inspecteren wat jij aan assets hebt en wat de kwaliteit van deze assets is.

SCIOS Scope 8

NEN 3140 Installaties

AQUS doet zowel een visuele inspectie, van bijvoorbeeld losse kabels en kapotte stopcontacten, als metingen in installaties, bijvoorbeeld op lekstromen.

NEN 3140

Elektrische Arbeidsmiddelen

AQUS keurt alle elektrische arbeidsmiddelen, zoals elektrische gereedschappen, computers, verlengsnoeren en het koffiezetapparaat.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


 2-1


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Automatische deuren en hekken voor voetgangers

Automatische deuren en hekken voor voetgangers vormen een veiligheidsrisico als deze niet goed onderhouden en regelmatig gecontroleerd worden op goede werking.

Regelgeving


 • Arbobesluit 3.13
 • NEN-EN16005:2012 + C1:2015

Verplichtingen


 • Bewijs van minimaal jaarlijkse inspecties/onderhoud door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Vastlegging in de vorm van een rapportage of logboekvermelding. De vorm daarvan is deels vastgelegd in de (NEN)-EN16005.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 2-2


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Personenliften

Personenliften die niet goed functioneren leveren een groot risico op voor gebruikers. Daarom is er voor deze installaties regelgeving van toepassing om de veiligheid zoveel mogelijk te borgen.

Regelgeving


 • Warenwetbesluit Liften

Verplichtingen


 • Laten uitvoeren van periodiek onderhoud door een liftonderhoudsbedrijf.
 • Uit laten voeren 18 maandelijkse keuringen door een geaccrediteerde keuringsinstelling.
 • Aanwezigheid van een fysiek logboek bij de lift dat voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit Liften (liftboek).

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 2-3


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Gevelliften en gevelladders

Gevelliften en gevelladders zijn voorzieningen die in het algemeen worden gebruikt door glazenwassers en gevelreinigingsbedrijven. Falen van een dergelijke voorziening kan ernstige gevolgen hebben voor gebruikers ervan. Anders dan bij personenliften in gebouwen, zijn er voor deze installaties geen dwingendrechterlijke regels ten aanzien van onderhoud en beheer. Door met name eisen vanuit de branche RI&E voor glazenwassers is er een zelfreguleringsmechanisme.

Regelgeving

 • Arbo regelgeving
 • Convenant Gevelonderhoud
 • Branche RI&E glazenwassers

Verplichtingen


 • Jaarlijkse onderhoud door gespecialiseerd bedrijf.
 • Jaarlijkse inspectie door een inspectiebureau aangesloten bij het CVG. Dit zijn in het algemeen dezelfde bedrijven die ook personenliften keuren.
 • Aanwezigheid keuringscertificaat-/sticker, zodat gebruikers kunnen verifiëren dat een installatie gekeurd is.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-4


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Werken op hoogte / valbeveiliging

Vanuit de Arboregelgeving zijn er voorschriften voor het werken op hoogte. Zo is er een eis dat wanneer er dichter dan 4 meter bij de dakrand wordt gewerkt en de valhoogte meer dan 2,5 meter is, er voorzieningen moeten worden getroffen om te voorkomen dat een medewerker kan vallen. Ook het Bouwbesluit stelt op gebouwniveau eisen aan de mogelijkheid om een gebouw veilig te kunnen onderhouden.

Regelgeving

 • Bouwbesluit 2012, artikel 6.53
 • Arbowet, Arbobesluit, Arboregelingen

Verplichtingen


 • Het nemen van maatregelen bij werken op hoogte.
 • Tenminste jaarlijkse inspectie van valbeveiligingsvoorziening door een deskundige
 • Vastlegging van inspectie in de vorm van een logboek of rapportage.
 • Het is aan te raden een (standaard) ‘dakprotocol’ op te stellen, waarin omschreven staat hoe mensen die op hoogte werken moeten handelen.
 • Bij werkzaamheden door ingehuurde bedrijven is het aan te raden mensen die op hoogte gaan werken kennis te laten nemen van het ‘dakprotocol’ en ze hiervoor te tekenen voor ze het dak op gaan. De reden hiervoor is dat ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid heeft bij opgedragen werkzaamheden.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-5


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Overheaddeuren / dockequipment

Overheaddeuren worden ook wel industriedeuren genoemd. Dock-equipment zijn de voorzieningen die ervoor zorgen dat vrachtwagens die laden en lossen goed aansluiten op het gebouw, door onder andere een hydraulisch verstelbare vloerplaat, die worden dock-levelers genoemd en flappen of luchtkussens die zorgen dat het niet naar binnen waait. Deze apparatuur bevat veel beveiligingsvoorzieningen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen bekneld raken.

Regelgeving


 • Arboregelgeving / zorgplicht
 • NEN-EN13241-1:2003 + A2:2016

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/onderhoud door een deskundige.
 • Vastlegging van inspectie in de vorm van een logboek of rapportage.
 • Voor toetsing in de praktijk is het plakken van een keuringssticker aan te bevelen.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-6


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Zelfsluitende branddeuren

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als zelfsluitende branddeuren niet goed sluiten, is dit een groot risico voor gebruikers van gebouwen in geval van brand.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikelen 6.26 en 7.3 (functionele eis)
 • NEN6069 +A1:2016 (brandwerendheid van bouwproducten)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/functionele test.
 • Vastlegging inspecties/keuringen in logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-7


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Brandwerend afgedichte sparingen

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als doorvoeringen van kabels en buizen niet goed brandwerend worden afgedicht, kan vuur zich (sneller) door de brandscheidingen voortplanten.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • EU Bouwproducten richtlijn

Verplichtingen


 • Periodieke controle afdichtingen van sparingen.
 • Vastlegging van controles.
 • Overzicht van brandwerend gedichte sparingen (advies).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-8


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Rook-/warmteafvoerinstallatie

Rook-/warmteafvoerinstallaties (RWA’s) zijn bedoeld voor het afvoeren van rook en warmte in geval van brand, zodat aanwezigen in een gebouw veilig en tijdig kunnen vluchten. Er zijn verschillende vormen waarin RWA-installaties kunnen voorkomen. De meest voorkomende zijn ‘rookluiken’ in daken. Een tweede soort is het gebruik van ventilatoren. RWA-installaties worden niet geëist in het Bouwbesluit. Ze kunnen echter worden gebruik als ‘gelijkwaardige oplossing’ als bijvoorbeeld niet aan de compartimenteringseisen uit het Bouwbesluit kan worden voldaan. Als een dergelijke installatie aanwezig is als gelijkwaardige oplossing, dan moet deze worden onderhouden en gecertificeerd conform het CCV-inspectieschema Brandveiligheid.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikel 6.32
 • NEN 6093:1995 + A1:2004
 • CCV-certificatieschema

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud.
 • Uitvoering beheertaken (4/8 maandelijks bij sturing door brandmeldinstallatie).
 • Inspectie door geaccrediteerde instelling.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-9


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Vloeistofdichte vloeren

Als in een bedrijf wordt gewerkt met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze stoffen in de bodem terecht komen en zich via grondwater verspreiden. Hiervoor is strenge regelgeving ingesteld. Een van de maatregelen is dat bedrijven die met deze stoffen werken vloeistofdichte vloeren moeten hebben.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit -/regeling Milieubeheer 2013
 • Besluit Bodembescherming
 • wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van vloeistofdichte vloer conform Activiteitenbesluit/-regeling.
 • Jaarlijkse controle op gebreken cq. reparatie.
 • 6-jaarlijkse inspectie door erkende inspectie-instelling.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

Beheer NWR en

Building File

AQUS zorgt ervoor dat je voldoet aan alle gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving

Trainingen NEN2767/NWR

AQUS brengt je de beginselen van de NEN2767 bij of leiden je op tot inspecteur.

Beheertaken Brandmeld

installaties

AQUS voert de verplichte maandelijkse (1/4/8) beheertaken aan uw brandmeldinstallatie uit.

Informatieplicht energiebesparing

AQUS zorgt ervoor dat u voldoet aan de vierjaarlijkse verplichting om uitgevoerde besparingen te rapporteren.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


3-1


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Noodverlichting

Noodverlichting is bedoeld om gebruikers in geval van calamiteiten, waaronder stroomuitval, veilig een gebouw te laten ontvluchten. Om de functionaliteit van de noodverlichting te borgen, moeten maatregelen worden genomen.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • ISSO 79

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks uitvoeren van onderhoud.
 • Aanwezigheid van een logboek/-lijst.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-2


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Brandmeld-/ontruimingsinstallaties

Het Bouwbesluit eist aan de hand van de gebruiksfunctie ervan en de gebouwomvang (oppervlak en/of hoogte) eisen aan de aanwezigheid van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie, zodat gebruikers in geval van brand tijdig uit een gebouw kunnen vluchten. Voor het borgen van de functionaliteit van dergelijke installaties is regelgeving van toepassing.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN2654-1/2
 • CCV-inspectieschema

Verplichtingen


 • Het hebben van een onderhoudsovereenkomst met een CCV-erkend branddetectiebedrijf.
 • Laten uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de installatie.
 • Aanwezigheid van een logboek conform de eisen van de NEN2654.
 • Uitvoeren van de maandelijkse en de 4-/8-maandelijkse beheertaken.
 • Uitvoering van certificeringsinspectie door een geaccrediteerde inspectie-instelling(indien van toepassing, frequentie kan variëren).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-3


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Gasdetectie

Aanwezigheid van sommige gassen in te hoge concentraties in gebouwen of andere besloten ruimtes kan een (dodelijk) gevaar opleveren voor gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn onder andere CO2 (onder andere bij horecavoorzieningen), LPG (parkeergarages), Ammoniak (sommige koelinstallaties/warmtepompen). Als voorbeeld: een CO2-gehalte van 7% in de lucht kan binnen 5 minuten dodelijk zijn. In situaties waar deze stoffen in geval van gebreken aan installaties waarin ze worden gebruikt, kunnen voorkomen, moet gasdetectie aanwezig zijn. Om de functionaliteit van deze apparatuur te kunnen borgen, moet deze onderhouden worden.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving
 • NEN-EN50402:2017
 • NEN-EN 50271:2018
 • NEN2443:2013 (Parkeergarages)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud/inspectie van de detectieapparatuur.
 • Vastlegging van het onderhoud in een logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-4


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Zelfsluitende branddeuren

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als zelfsluitende branddeuren niet goed sluiten, is dit een groot risico voor gebruikers van gebouwen in geval van brand.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikelen 6.26 en 7.3 (functionele eis)
 • NEN6069 +A1:2016 (brandwerendheid van bouwproducten)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/functionele test.
 • Vastlegging inspecties/keuringen in logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-5


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Brandwerend afgedichte sparingen

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als doorvoeringen van kabels en buizen niet goed brandwerend worden afgedicht, kan vuur zich (sneller) door de brandscheidingen voortplanten.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • EU Bouwproducten richtlijn

Verplichtingen


 • Periodieke controle afdichtingen van sparingen.
 • Vastlegging van controles.
 • Overzicht van brandwerend gedichte sparingen (advies).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-6


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Mobiele blusmiddelen

Mobiele blusmiddelen zijn onder andere draagbare blussers en bluswagens. De aanwezigheid van deze middelen wordt door het Bouwbesluit niet geeist. Het Bouwbesluit geeft wel aan dat mobiele blussers als extra beveiliging kunnen worden toegevoegd. Als ze aanwezig zijn, moeten ze worden onderhouden om de bedrijfszekerheid in geval van brand te kunnen garanderen. Ook verzekeraars eisen wel eens dat extra blussers worden aangebracht bovenop de verplicht aanwezige brandslanghaspels.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN2559

Verplichtingen


 • 2-jaarlijkse keuringen door REOB-erkend bedrijf.
 • Aanwezigheid van gele keuringsstickers voor regulier en groot onderhoud conform NEN2559.
 • Rapportage van onderhoud (niet verplicht, wel gebruikelijk).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-7


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Brandslanghaspels / Brandpompsysteem

Het Bouwbesluit eist de aanwezigheid van brandslanghaspels in utiliteitsgebouwen en stelt dat deze een bepaalde hoeveelheid water moeten kunnen leveren om (beginnende) branden te kunnen blussen. Om de functionaliteit te kunnen garanderen, moeten brandslanghaspels worden onderhouden.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN-EN671-3

Verplichtingen


 • Jaarlijkse visuele controle en debietmeting.
 • Vijfjaarlijkse hydrostatische test van de slang.
 • Eventueel aanwezige brandpompen moeten maandelijks worden gecontroleerd en jaarlijks onderhouden.
 • Aanwezigheid van gele keuringsstickers voor regulier en groot onderhoud conform NEN-EN671-3.
 • Rapportage van onderhoud (niet verplicht, wel gebruikelijk).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-8


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Droge blusleidingen / brandhydranten

Gebouwen waarbij de hoogste verdiepingsvloer meer dan 20 meter boven het maaiveld ligt, moeten voorzien zijn van één of meerdere droge blusleidingen in de (nood)trappenhuizen. Deze kunnen door de brandweer worden gebruikt om hun pompwagen en slangen op aan te sluiten, zodat sneller kan worden gestart met blussen in geval van brand. Deze voorzieningen moeten worden onderhouden om de functionaliteit te kunnen garanderen.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN1594:2006+C2:2015

Verplichtingen


 • Jaarlijkse controle van de aansluitpunten.
 • Vijfjaarlijkse hydrostatische test van de leiding.
 • Rapportage van onderhoud.
 • Het is aan te raden ook stickers te plakken, ten minste bij het aansluitpunt op de begane grond.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-9


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties zijn snel reagerende blusinstallaties. Bij de meeste van deze installaties zorgen breekbuisjes in de sprinklerkoppen ervoor dat er bij brand meteen wordt geblust, voordat de brand zich kan uitbreiden. Sprinklerinstallaties worden niet geëist door het Bouwbesluit. Ze kunnen echter worden gebruikt als gelijkwaardige maatregel. Dit zijn maatregelen die kunnen worden genomen als niet aan de compartimenteringseisen van het Bouwbesluit kan worden voldaan. Als een sprinklerinstallatie als gelijkwaardige maatregel wordt gebruikt is regelgeving ten aanzien van beheer en onderhoud van toepassing.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012
 • NEN-EN12845:2015+C1:2016
 • NEN 1073:2018

Verplichtingen


 • Periodiek testen.
 • Jaarlijks onderhoud.
 • Certificeringsinspectie (6-/12-maandelijks).
 • Diverse groot onderhoudsverplichtingen (3 jaarlijkse revisie alarmkleppen, periodieke inspecties watertanks/-kelders).
 • Aanwezigheid van een logboek in vastgelegd format waarin alle activiteiten t.a.v. de installatie worden vastgelegd.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-10


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Gasblusinstallatie

Gasblusinstallaties worden niet geëist door het Bouwbesluit. Ze kunnen worden gebruikt als gelijkwaardige maatregel in geval niet kan worden voldaan aan comportimenteringseisen. In dat geval moeten ze gecertificeerd zijn (CCV-inspectieschema Brandbeveiliging). Vaker worden ze echter gebruikt als methode om de schade in geval van brand te beperken in bijvoorbeeld serverruimtes. Met name bedrijfscontinuïteit is hier een belangrijke motivatie. Als Gasblusinstallaties zijn opgenomen in een totaal brandveiligheidsconcept (PVE/UPD) moeten de voorschriften vanuit de van toepassing zijnde norm hoe dan ook worden gevolgd. In andere gevallen is dat zonder meer ook aan te raden, met name met het oog op de genoemde continuïteit.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • CCV-inspectieschema
 • NEN-EN 15004-1:2019

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud/inspectie van de installatie.
 • Vastlegging van het onderhoud in een logboek of rapportage.
 • Periodieke inspectie door geaccrediteerde instelling (in geval van gelijkwaardige maatregel).

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-11


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (Gebruiksvergunning) / gebruiksmelding

Het Bouwbesluit biedt een algemeen raamwerk voor (brand)veiligheid waaraan alle gebouwen moeten voldoen. In de bovengenoemde documenten wordt verwezen naar de diverse specifieke normen (o.a. NEN, NEN-EN, NEN-EN-ISO) en andere regelgeving. De in het Bouwbesluit genoemde normen Daarnaast geeft het Bouwbesluit ook zelf specifieke inhoudelijke aanwijzingen ten aanzien van ontwerp en gebruik van gebouwen. Het nieuwe bouwbesluit 2012 integreert diverse eerdere regels en besluiten voor zowel nieuwe als bestaande bouw en bevat tevens overgangsregelingen voor bestaande bouw. De Regeling Bouwbesluit.

Het Besluit Omgevingsrecht (artikel 2.2) bepaalt de categorieen waarvoor een Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik vereist is. Dit betreft gebouwen:

 • waarin ‘nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen’. Dit betreft onder andere hotels, hostels en zorginstellingen.
 • waarin ‘dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar’. Dit betreft onder andere kinderdagverblijven, basisscholen.
 • waarin ‘dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen’. Dit betreft onder andere scholen voor speciaal onderwijs, dagverblijven en werkvoorzieningen voor gehandicapten.

Daarbij kan een gebouw ook worden geinterpreteerd als een deel van een gebouw dat afzonderlijk wordt gebruikt. Een gemeente kan in haar Bouwverordening afwijken van het genoemde aantal van 10. Als geen sprake is van een vergunningsplicht, kan alsnog sprake zijn van een meldingsplicht. Met het doen van de gebruiksmelding, verklaart de melder dat hij voldoet aan alle eisen, uit onder andere het Bouwbesluit, ten aanzien van de (brand)veiligheid. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit (artikel 1.18). De meldingsplicht is van toepassing indien:

 • In een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.
 • Als sprake is van gebruik van een gelijkwaardigheidsbepaling conform artikel 1.3 van het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid.
 • Bij kamergewijze verhuur.
 • Bij wijzigingen in een gebouw waarvoor eerder een gebruiksmelding is gedaan.

Regelgeving


 • Besluit Omgevingsrecht (artikel 2.2)
 • Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit
 • diverse normen

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-12


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Rook-/warmteafvoerinstallatie

Rook-/warmteafvoerinstallaties (RWA’s) zijn bedoeld voor het afvoeren van rook en warmte in geval van brand, zodat aanwezigen in een gebouw veilig en tijdig kunnen vluchten. Er zijn verschillende vormen waarin RWA-installaties kunnen voorkomen. De meest voorkomende zijn ‘rookluiken’ in daken. Een tweede soort is het gebruik van ventilatoren. RWA-installaties worden niet geëist in het Bouwbesluit. Ze kunnen echter worden gebruik als ‘gelijkwaardige oplossing’ als bijvoorbeeld niet aan de compartimenteringseisen uit het Bouwbesluit kan worden voldaan. Als een dergelijke installatie aanwezig is als gelijkwaardige oplossing, dan moet deze worden onderhouden en gecertificeerd conform het CCV-inspectieschema Brandveiligheid.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikel 6.32
 • NEN 6093:1995 + A1:2004
 • CCV-certificatieschema

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud.
 • Uitvoering beheertaken (4/8 maandelijks bij sturing door brandmeldinstallatie).
 • Inspectie door geaccrediteerde instelling.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-13


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Afzuigkanalen keukens

Door dampen van koken en bakken vindt vetafzetting plaats aan de binnenkant van afzuigkanalen van (bedijfs)keukens. Door afzetting van vetten in deze kanalen neemt de kans op brand toe. Vanuit regelgeving is er geen directe verplichting tot het reinigen van deze kanalen. Vanuit de Arbo-regelgeving is er wel een verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarnaast zijn er ook verzekeraars die eisen stellen.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie van de afzuigkanalen op vetafzetting en zonodig reinigen.
 • Vastlegging van inspectie/reiniging.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

Beheer NWR en

Building File

AQUS zorgt ervoor dat je voldoet aan alle gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving

Trainingen NEN2767/NWR

AQUS brengt je de beginselen van de NEN2767 bij of leiden je op tot inspecteur.

Beheertaken Brandmeld

installaties

AQUS voert de verplichte maandelijkse (1/4/8) beheertaken aan uw brandmeldinstallatie uit.

Informatieplicht energiebesparing

AQUS zorgt ervoor dat u voldoet aan de vierjaarlijkse verplichting om uitgevoerde besparingen te rapporteren.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


4-1


BEDRIJFSINVENTARIS

Elektrische arbeidsmiddelen

Als elektrische arbeidsmiddelen niet in goede staat zijn, kunnen deze een risico opleveren voor gebruikers. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, moeten elektrische arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • NEN3140

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van een overzicht van alle arbeidsmiddelen met laatste keuringsdatum.
 • Uitvoeren van keuringen conform de (generiek) bepaalde keuringsfrequentie.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


4-2


BEDRIJFSINVENTARIS

Draagbaar klimmaterieel

Hoewel niet direct gebouwgebonden, worden er in vrijwel elk gebouw ladders trappen of rolsteigers gebruikt. Wanneer deze voorzieningen niet in goede staat zijn, vormen ze een (extra) risico voor gebruikers. In de eerste plaats zijn dit arbeidsmiddelen. Vanuit de Arboregelgeving / zorgplicht is er een verplichting om deze voorzieningen periodiek te keuren.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • Besluit Draagbaar klimmaterieel
 • NEN-EN131
 • NEN2484

Verplichtingen


 • Registratie van het klimmaterieel.
 • Jaarlijkse keuring van alle draagbare klimmaterieel.
 • Aanwezigheid keuringslijsten per middel.
 • Keuringsstickers op elke goedgekeurde ladder, trap en rolsteiger.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


4-3


BEDRIJFSINVENTARIS

Bedrijfs EHBO-sets

Volgens de ARBO-regelgeving is ieder bedrijf verplicht om over minimaal één verbanddoos te beschikken, zodat er indien nodig eerstehulpmaatregelen getroffen kunnen worden. Richtlijn is dat een verbanddoos binnen ongeveer een halve minuut beschikbaar moet kunnen zijn, dus in grote gebouwen zullen er meerdere aanwezig moeten zijn (bijvoorbeeld per vleugel/verdieping).

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • Richtlijn Oranje Kruis

Verplichtingen


 • Jaarlijkse controle en indien nodig aanvulling cq. vervanging van de inhoud van de EHBO-sets.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


4-4


BEDRIJFSINVENTARIS

Nood- en oogdouches

Op plaatsen waar wordt gewerkt met chemicaliën of andere stoffen die bij contact met ogen of andere lichaamsdelen tot gezondheidsschade kunnen leiden of waar verbrandingsrisico aanwezig is, moeten nood- en/of oogdouches aanwezig zijn. Om de goede werking van deze voorzieningen te kunnen borgen, moeten deze voorzieningen periodiek gecontroleerd worden.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • NEN-EN 15154-1:2006 EN Veiligheidsdouches – Nooddouches voor laboratoria
 • NEN-EN 15154-2:2006 EN Veiligheidsdouches – Oogdouches
 • NEN-EN 15154-3:2009 EN Veiligheidsdouches – Geen nooddouches
 • NEN-EN 15154-4:2009 EN Emergency safety showers – Non plumbed-in eyewash units
 • NEN-EN 15154-5:2019 EN Lichaamsdouches met wateraansluiting voor andere locaties dan laboratoria
 • NEN-EN 15154-6:2019 EN Lichaamsdouches met meerdere douchekoppen en wateraansluiting voor andere locaties dan laboratoria

Verplichtingen


 • Jaarlijkse controle van nood- en oogdouches.
 • Zorgen voor vernieuwing cq. hervulling van niet op het waterleidingnet aangesloten nood-/oogdouches.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


4-5


BEDRIJFSINVENTARIS

AED’s

In de Arbo-regelgeving staat dat een werkgever verplicht is om voor een veilige werkomgeving en de nodige veiligheidsmiddelen voor hulpverlening bij noodsituaties te zorgen. De AED wordt hierbij niet expliciet vermeld, maar kan zeker bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving. Als een AED aanwezig is, moet ervoor gezorgd worden dat deze in goede, functionele staat is.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving
 • EU Medical Devices Regulations (MDR)
 • NEN-EN-IEC 60601-2-4:2011 en – Medische elektrische toestellen – Deel 2-4: Speciale eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties van hartdefibrilatoren

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/onderhoud van de AED.
 • Tijdige vervanging van onderdelen.
 • Vastlegging in logboek of rapportage.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

Audit gebouw-

gebonden NWR

AQUS geeft inzicht in alle keuringen, inspecties, onderhoud en andere handelingen die wettelijk verplicht of noodzakelijk zijn voor jouw gebouw.

NEN 2767

Conditiemeting

AQUS geeft inzicht geeft in wat er nodig is voor je meerjarenonderhoudsplan door te inspecteren wat jij aan assets hebt en wat de kwaliteit van deze assets is.

SCIOS Scope 8

NEN 3140 Installaties

AQUS doet zowel een visuele inspectie, van bijvoorbeeld losse kabels en kapotte stopcontacten, als metingen in installaties, bijvoorbeeld op lekstromen.

NEN 3140

Elektrische Arbeidsmiddelen

AQUS keurt alle elektrische arbeidsmiddelen, zoals elektrische gereedschappen, computers, verlengsnoeren en het koffiezetapparaat.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


5-1


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Afzuigkanalen keukens

Door dampen van koken en bakken vindt vetafzetting plaats aan de binnenkant van afzuigkanalen van (bedijfs)keukens. Door afzetting van vetten in deze kanalen neemt de kans op brand toe. Vanuit regelgeving is er geen directe verplichting tot het reinigen van deze kanalen. Vanuit de Arbo-regelgeving is er wel een verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarnaast zijn er ook verzekeraars die eisen stellen.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie van de afzuigkanalen op vetafzetting en zonodig reinigen.
 • Vastlegging van inspectie/reiniging.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-2


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Stookinstallaties

Stookinstallaties zijn alle installaties waarbij met behulp van een brandstof warmte- en of een andere vorm van energie wordt opgewekt. Dit betreft onder andere verwarmings- en stoomketels, warmte-kracht-koppelingen met (gas)motoren, bijzondere industriële installaties en in sommimge gevallen ook noodstroomaggregaten. Stookinstallaties die niet goed zijn onderhouden of afgesteld, stoten onnodig veel schadelijke stoffen uit. Ook kunnen veiligheidsrisico’s voor de gebruikers van gebouwen ontstaan. Om dit te voorkomen geldt regelgeving voor deze installaties.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit Milieubeheer 2013, Activiteitenregeling Milieubeheer 2013 artikel 3.7m, lid 2.
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer 2013, paragraaf 3.2.1
 • Activiteitenregeling Milieubeheer 2013 artikel 3.7 lid 4 / 3.7m
 • SCIOS Scopes 1-7

Verplichtingen


 • Basisdocument (EBI) bij de installatie aanwezig.
 • Uitvoering periodieke inspecties, waarbij de in de laatste beschikbare PI-rapportage vermelde volgende inspectiedatum niet wordt overschreden.
 • Aanwezigheid van de rapportage en verklaring van inspectie (goedkeuring) van de laatste periodieke inspectie

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-3


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Koelinstallaties met koudemiddelinhoud > 5 ton CO2 eq.

Veel koelinstallaties bevatten (nog) koudemiddelen met een hoog greenhouse warming potential (GWP) oftewel sterke broeikasgassen. De uitstoot van deze gassen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Hiervoor is regelgeving van toepassing.

Regelgeving


 • Europese verordening 517/2014 (F-gassenverordening 2014)
 • Besluit gefluoreerde broeikasgassen 30 september 2015
 • Regeling gefluoreerde broeikasgassen 18 september 2015

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van een logboek conform het Besluit- en de Regeling Gefluoreerde Broeikasgassen.
 • Uitvoeren van de lektesten conform de bovengenoemde frequenties
 • In logboek aantekenen van alle lekdichtheidscontroles en toevoeging en onttrekking van koudemiddel (CFK-rapport).
 • Installatiekenplaten aanwezig op de installatie waar tenminste op staat welk koudemiddel en hoeveel in de installatie wordt gebruikt.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-4


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Druktoestellen

Druktoestellen zijn toestellen waarin vloeistoffen of gassen onder druk in zitten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om persluchtvaten, stoomketels, reactorkolommen, procesvaten, warmtewisselaars en pijpleidingen. Het doel is om een minimaal veiligheidsniveau te garanderen. De ondergrens voor apparatuur die onder de regelgeving valt is als er sprake is van een maximale druk die boven de 0,5 bar overdruk ligt. Bepaalde categorieën druktoestellen vallen niet onder de regelgeving:

 • transportleidingen voor o.a. aardgas, olie en water
 • drukapparatuur met een flexibele wand zoals opblaasboten, hefkussens of autobanden;
 • flessen en blikjes met koolzuurhoudende dranken;
 • vaten voor vervoer van dranken;
 • radiatoren en verwarmingsbuizen.

Dit onderwerp is technisch erg complex. Vraag bij twijfel advies aan een expert.

Regelgeving


 • Pressure equipment directive (PED)
 • Warenwetbesluit/Warenwetregeling Drukapparatuur 2016

Verplichtingen


 • Herkeuring van apparatuur conform frequentie als aangegeven in het Warenwetbesluit Drukapparatuur.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-5


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Brandstoftanks

Brandstoftanks (onder- of bovengronds) kunnen in geval van lekkages zorgen voor vervuiling van (drink-)water en bodem. Om lekkages te voorkomen is (uitgebreide) regelgeving van toepassing op deze installaties.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Milieubeheer 2013, paragraaf 3.4.2
 • Besluit Bodemkwaliteit
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30, voorheen CPR 9-6)

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van een tank- en installatiecertificaat.
 • Bij tanks van ouder dan 15 jaar aanwezigheid van het meest recente inspectiecertificaat.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-6


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Vet- en slibafscheiders

Als afvalwater vetten bevat, zoals bijvoorbeeld afvalwater uit (groot)keukens, kan dit door aankoeken verstoppingen veroorzaken in het rioolstelsen. Om dat te voorkomen is regelgeving omtrent het beheer en onderhoud van deze installaties van toepassing.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling Milieubeheer 2013
 • NEN-EN 1825-1:2004+C1:2006
 • NEN-EN 1825-2:2002

Verplichtingen


 • Zovaak inspecteren/legen als voor een goede werking noodzakelijk is.
 • Goede registratie van laagdiktes/vullingsgraad bij leging.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-7


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Olieafscheiders

Olie-afscheiders zijn installaties, vaak ondergebracht in het terrein / onder bestrating, die moeten voorkomen dat olie en slib in afvalwater, bijvoorbeeld van industriële processen of (parkeer)garages in het riool terecht komt.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit Milieubeheer 2013
 • NEN-EN 858

Verplichtingen


 • Iedere 6 maanden controleren op vulling en functioneren en zonodig laten legen.
 • Vastlegging van het resultaat van de controles in een rapportage of logboek.
 • Afvalstoffen aantoonbaar laten afvoeren door een erkend inzamelaar.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-8


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Legionellabeheer

Organisaties hebben de plicht om de groei van legionellabacteriën in hun collectieve drinkwaterleidingnet zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een verschil in aanpak voor prioritaire instellingen zoals zorgcentra, ziekenhuizen, openbare zwembaden, hotels en campings. In deze instellingen is de kans op aanwezigheid van kwetsbare groepen het grootst. Deze prioritaire instellingen moeten voldoen aan de bepalingen uit de hieronder genoemde regelgeving. Voor andere organisaties geldt zorgplicht.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • Drinkwaterwet 2011, Drinkwaterbesluit 2011, Drinkwaterregeling 2011
 • VEWIN waterwerkbladen (m.n. WB1.4G)
 • ISSO55.1

Verplichtingen


 • Aanwezigheid risico-analyse opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf (prioritaire instellingen).
 • Aanwezigheid beheerplan opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf (prioritaire instellingen).
 • Uitvoeren van de in de risico-analyse en het beheerplan opgenomen technische en beheermaatregelen.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-9


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Warmte-/koudeopslag (WKO)

Installaties voor warmte- en/of koudeopslag maken het mogelijk om gebouwen op zeer energiezuinige wijze te verwarmen door in de winter warmte te ontrekken aan de bodem/grondwater. In de zomer wordt juist koude onttrokken cq. warmte toegevoegd. Eén van de eisen aan dergelijke installaties is dat ze in balans moeten zijn, met andere worden, er moet (ongeveer) net zoveel warmte wordt toegevoegd als dat er onttrokken wordt. Open systemen, hierbij wordt grondwater uit de bodem gehaald, zijn vergunningsplichtig. De provincie verleent een ‘watervergunning’ voor de onttrekking op basis van de Waterwet. Voor gesloten systemen, die meestal bodemwisselaars worden genoemd, geldt in de meeste gevallen een meldingsplicht.

Regelgeving


 • Wijzigingsbesluit Bodemenergie
 • Wijzigingsregeling van 22 augustus 2013 (Stcrt nr 23617)

Verplichtingen


 • Ieder jaar moet u een opgave doen van de verplaatste water- en energiehoeveelheden en de onttrekkings- en infiltratietemperatuur.
 • Iedere 3 tot 5 jaar dient u bij de provincie een evaluatie in. In een rapport worden de volgende aspecten geëvalueerd: Verplaatste water- en energiehoeveelheden; Invloed op de grondwatertemperatuur; Het rendement van het systeem en de gerealiseerde energiebesparing; De energiebalans in de bodem.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


5-10


ENERGIE, MILIEU EN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

Vloeistofdichte vloeren

Als in een bedrijf wordt gewerkt met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze stoffen in de bodem terecht komen en zich via grondwater verspreiden. Hiervoor is strenge regelgeving ingesteld. Een van de maatregelen is dat bedrijven die met deze stoffen werken vloeistofdichte vloeren moeten hebben.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit -/regeling Milieubeheer 2013
 • Besluit Bodembescherming
 • wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van vloeistofdichte vloer conform Activiteitenbesluit/-regeling.
 • Jaarlijkse controle op gebreken cq. reparatie.
 • 6-jaarlijkse inspectie door erkende inspectie-instelling.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

EPBD

Inspectie

AQUS inspecteert de energieprestatie van je gebouw en maakt inzichtelijk waar jij op kunt besparen.

Meerjaren

onderhoudsplan

AQUS levert een duidelijke rapportage met inhoudelijk advies over risico’s en de voor jou mogelijke besparingen.

EPA-U

Energielabels

AQUS controleert en toont aan welk label jouw gebouw heeft. We geven hierbij een maatwerk advies voor verbeteringen.

EED

Audits

AQUS geeft inzicht in de heoveelheid energie die je inkoopt en die je gebruikt, of die twee bij elkaar passen en hoe je kunt besparen.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


6-1


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

Gevelonderhoudsinstallaties

Gevelliften en gevelladders zijn voorzieningen die in het algemeen worden gebruikt door glazenwassers en gevelreinigingsbedrijven. Falen van een dergelijke voorziening kan ernstige gevolgen hebben voor gebruikers ervan. Anders dan bij personenliften in gebouwen, zijn er voor deze installaties geen dwingendrechterlijke regels ten aanzien van onderhoud en beheer. Door met name eisen vanuit de branche RI&E voor glazenwassers is er een zelfreguleringsmechanisme.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • Convenant Gevelonderhoud
 • Branche RI&E glazenwassers

Verplichtingen


 • Jaarlijkse onderhoud door gespecialiseerd bedrijf.
 • Jaarlijkse inspectie door een inspectiebureau aangesloten bij het CVG. Dit zijn in het algemeen dezelfde bedrijven die ook personenliften keuren.
 • Aanwezigheid keuringscertificaat-/sticker, zodat gebruikers kunnen verifiëren dat een installatie gekeurd is.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


6-2


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

Werken op hoogte / valbeveiliging

Vanuit de Arboregelgeving zijn er voorschriften voor het werken op hoogte. Zo is er een eis dat wanneer er dichter dan 4 meter bij de dakrand wordt gewerkt en de valhoogte meer dan 2,5 meter is, er voorzieningen moeten worden getroffen om te voorkomen dat een medewerker kan vallen. Ook het Bouwbesluit stelt op gebouwniveau eisen aan de mogelijkheid om een gebouw veilig te kunnen onderhouden.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikel 6.53
 • Arbowet, Arbobesluit, Arboregelingen

Verplichtingen


 • Het nemen van maatregelen bij werken op hoogte.
 • Tenminste jaarlijkse inspectie van valbeveiligingsvoorziening door een deskundige.
 • Vastlegging van inspectie in de vorm van een logboek of rapportage.
 • Het is aan te raden een (standaard) ‘dakprotocol’ op te stellen, waarin omschreven staat hoe mensen die op hoogte werken moeten handelen.
 • Bij werkzaamheden door ingehuurde bedrijven is het aan te raden mensen die op hoogte gaan werken kennis te laten nemen van het ‘dakprotocol’ en ze hiervoor te tekenen voor ze het dak op gaan. De reden hiervoor is dat ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid heeft bij opgedragen werkzaamheden.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


6-3


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (Gebruiksvergunning) / gebruiksmelding

Het Bouwbesluit biedt een algemeen raamwerk voor (brand)veiligheid waaraan alle gebouwen moeten voldoen. In de bovengenoemde documenten wordt verwezen naar de diverse specifieke normen (o.a. NEN, NEN-EN, NEN-EN-ISO) en andere regelgeving. De in het Bouwbesluit genoemde normen Daarnaast geeft het Bouwbesluit ook zelf specifieke inhoudelijke aanwijzingen ten aanzien van ontwerp en gebruik van gebouwen. Het nieuwe bouwbesluit 2012 integreert diverse eerdere regels en besluiten voor zowel nieuwe als bestaande bouw en bevat tevens overgangsregelingen voor bestaande bouw. De Regeling Bouwbesluit.

Het Besluit Omgevingsrecht (artikel 2.2) bepaalt de categorieen waarvoor een Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik vereist is. Dit betreft gebouwen:

 • waarin ‘nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen’. Dit betreft onder andere hotels, hostels en zorginstellingen.
 • waarin ‘dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar’. Dit betreft onder andere kinderdagverblijven, basisscholen.
 • waarin ‘dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen’. Dit betreft onder andere scholen voor speciaal onderwijs, dagverblijven en werkvoorzieningen voor gehandicapten.

Daarbij kan een gebouw ook worden geinterpreteerd als een deel van een gebouw dat afzonderlijk wordt gebruikt. Een gemeente kan in haar Bouwverordening afwijken van het genoemde aantal van 10. Als geen sprake is van een vergunningsplicht, kan alsnog sprake zijn van een meldingsplicht. Met het doen van de gebruiksmelding, verklaart de melder dat hij voldoet aan alle eisen, uit onder andere het Bouwbesluit, ten aanzien van de (brand)veiligheid. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit (artikel 1.18). De meldingsplicht is van toepassing indien:

 • In een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.
 • Als sprake is van gebruik van een gelijkwaardigheidsbepaling conform artikel 1.3 van het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid.
 • Bij kamergewijze verhuur.
 • Bij wijzigingen in een gebouw waarvoor eerder een gebruiksmelding is gedaan.

Regelgeving


 • Besluit Omgevingsrecht (artikel 2.2)
 • Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit
 • diverse normen

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


6-4


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

Draagbaar klimmaterieel

Hoewel niet direct gebouwgebonden, worden er in vrijwel elk gebouw ladders trappen of rolsteigers gebruikt. Wanneer deze voorzieningen niet in goede staat zijn, vormen ze een (extra) risico voor gebruikers. In de eerste plaats zijn dit arbeidsmiddelen. Vanuit de Arboregelgeving / zorgplicht is er een verplichting om deze voorzieningen periodiek te keuren.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • Besluit Draagbaar klimmaterieel
 • NEN-EN131
 • NEN2484

Verplichtingen


 • Registratie van het klimmaterieel.
 • Jaarlijkse keuring van alle draagbare klimmaterieel.
 • Aanwezigheid keuringslijsten per middel.
 • Keuringsstickers op elke goedgekeurde ladder, trap en rolsteiger.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


6-5


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

Bedrijfs EHBO-sets

Volgens de ARBO-regelgeving is ieder bedrijf verplicht om over minimaal één verbanddoos te beschikken, zodat er indien nodig eerstehulpmaatregelen getroffen kunnen worden. Richtlijn is dat een verbanddoos binnen ongeveer een halve minuut beschikbaar moet kunnen zijn, dus in grote gebouwen zullen er meerdere aanwezig moeten zijn (bijvoorbeeld per vleugel/verdieping).

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • Richtlijn Oranje Kruis

Verplichtingen


 • Jaarlijkse controle en indien nodig aanvulling cq. vervanging van de inhoud van de EHBO-sets.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


6-6


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

Nood- en oogdouches

Op plaatsen waar wordt gewerkt met chemicaliën of andere stoffen die bij contact met ogen of andere lichaamsdelen tot gezondheidsschade kunnen leiden of waar verbrandingsrisico aanwezig is, moeten nood- en/of oogdouches aanwezig zijn. Om de goede werking van deze voorzieningen te kunnen borgen, moeten deze voorzieningen periodiek gecontroleerd worden.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • NEN-EN 15154-1:2006 EN Veiligheidsdouches – Nooddouches voor laboratoria
 • NEN-EN 15154-2:2006 EN Veiligheidsdouches – Oogdouches
 • NEN-EN 15154-3:2009 EN Veiligheidsdouches – Geen nooddouches
 • NEN-EN 15154-4:2009 EN Emergency safety showers – Non plumbed-in eyewash units
 • NEN-EN 15154-5:2019 EN Lichaamsdouches met wateraansluiting voor andere locaties dan laboratoria
 • NEN-EN 15154-6:2019 EN Lichaamsdouches met meerdere douchekoppen en wateraansluiting voor andere locaties dan laboratoria

Verplichtingen


 • Jaarlijkse controle van nood- en oogdouches.
 • Zorgen voor vernieuwing cq. hervulling van niet op het waterleidingnet aangesloten nood-/oogdouches.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


6-7


ARBOREGELGEVING EN ZORGPLICHT

AED’s

In de Arbo-regelgeving staat dat een werkgever verplicht is om voor een veilige werkomgeving en de nodige veiligheidsmiddelen voor hulpverlening bij noodsituaties te zorgen. De AED wordt hierbij niet expliciet vermeld, maar kan zeker bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving. Als een AED aanwezig is, moet ervoor gezorgd worden dat deze in goede, functionele staat is.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving
 • EU Medical Devices Regulations (MDR)
 • NEN-EN-IEC 60601-2-4:2011 en – Medische elektrische toestellen – Deel 2-4: Speciale eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties van hartdefibrilatoren

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/onderhoud van de AED.
 • Tijdige vervanging van onderdelen.
 • Vastlegging in logboek of rapportage.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

AQUS

Gebouwverbeteraars

Vragen over gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving of de conditie van jouw gebouw?

Vraag het onze experts! We komen graag bij je langs.

Vraag nu een offerte aan

voor een energielabel!

Is jouw gebouw klaar voor de toekomst?

Wij adviseren je graag over de maatregelen die je kunt nemen.

Middelerf 6

3851 SP Ermelo

service@aqus.nl

+31 (0)85 876 98 73