Lijst Gebouwgebonden Norm-, Wet- en Regelgeving

AQUS houdt een overzicht bij van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving als gratis service.

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Onderstaande lijst gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving is voor het laatst bijgewerkt op 25 maart 2020.

Deze lijst is bedoels als middel om een indicatie te krijgen van de mate waarin sprake is van conformiteit met norm- wet- en regelgeving. AQUS B.V. staat niet in voor de volledige compleetheid en correctheid van de informatie in dit document en wijst derhalve alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie af.

 1-1


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Centrale elektrotechnische voorzieningen

Als elektrische installaties niet goed aangelegd zijn of niet goed beheerd en onderhouden worden, kan dit veiligheidsrisico’s opleveren voor gebruikers of mensen die aan de installatie moeten werken. Daarom is er in het Bouwbesluit regelgeving opgenomen over elektrische installaties.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012
 • NEN1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning
 • NEN3140+A3:2019

Verplichtingen


 • Aanwijsbeleid vanuit de bestuurder.
 • Uitvoeren van inspecties conform de bepaalde frequentie.
 • Aanwezigheid van het laatste inspectierapport.
 • De overige elementen zijn afhankelijk van de wijze van inrichting van het beheer van de installatie.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-2


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Elektrische arbeidsmiddelen

Als elektrische arbeidsmiddelen niet in goede staat zijn, kunnen deze een risico opleveren voor gebruikers. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, moeten elektrische arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd.

Regelgeving


 • Arbo regelgeving
 • NEN3140

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van een overzicht van alle arbeidsmiddelen met laatste keuringsdatum.
 • Uitvoeren van keuringen conform de (generiek) bepaalde keuringsfrequentie.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-3


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Noodverlichting

Noodverlichting is bedoeld om gebruikers in geval van calamiteiten, waaronder stroomuitval, veilig een gebouw te laten ontvluchten. Om de functionaliteit van de noodverlichting te borgen, moeten maatregelen worden genomen.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • ISSO 79

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks uitvoeren van onderhoud.
 • Aanwezigheid van een logboek/-lijst.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-4


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Brandmeld- en/of ontruimingsinstallaties

Het Bouwbesluit eist aan de hand van de gebruiksfunctie ervan en de gebouwomvang (oppervlak en/of hoogte) eisen aan de aanwezigheid van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie, zodat gebruikers in geval van brand tijdig uit een gebouw kunnen vluchten. Voor het borgen van de functionaliteit van dergelijke installaties is regelgeving van toepassing.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN2654-1/2
 • CCV-inspectieschema

Verplichtingen


 • Hebben van een onderhoudsovereenkomst met een CCV-erkend branddetectiebedrijf.
 • Laten uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de installatie.
 • Aanwezigheid van een logboek conform de eisen van de NEN2654.
 • Uitvoeren van de maandelijkse en de 4-/8-maandelijkse beheertaken.
 • Uitvoering van certificeringsinspectie door een geaccrediteerde inspectie-instelling(indien van toepassing, frequentie kan variëren).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 1-5


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Gasdetectiesysteem

Aanwezigheid van sommige gassen in te hoge concentraties in gebouwen of andere besloten ruimtes kan een (dodelijk) gevaar opleveren voor gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn onder andere CO2 (onder andere bij horecavoorzieningen), LPG (parkeergarages), Ammoniak (sommige koelinstallaties/warmtepompen). Als voorbeeld: een CO2-gehalte van 7% in de lucht kan binnen 5 minuten dodelijk zijn. In situaties waar deze stoffen in geval van gebreken aan installaties waarin ze worden gebruikt, kunnen voorkomen, moet gasdetectie aanwezig zijn. Om de functionaliteit van deze apparatuur te kunnen borgen, moet deze onderhouden worden.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving
 • NEN-EN50402:2017
 • NEN-EN 50271:2018
 • NEN2443:2013 (Parkeergarages)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud/inspectie van de detectieapparatuur.
 • Vastlegging van het onderhoud in een logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

Audit gebouw-

gebonden NWR

AQUS geeft inzicht in alle keuringen, inspecties, onderhoud en andere handelingen die wettelijk verplicht of noodzakelijk zijn voor jouw gebouw.

NEN 2767

Conditiemeting

AQUS geeft inzicht geeft in wat er nodig is voor je meerjarenonderhoudsplan door te inspecteren wat jij aan assets hebt en wat de kwaliteit van deze assets is.

SCIOS Scope 8

NEN 3140 Installaties

AQUS doet zowel een visuele inspectie, van bijvoorbeeld losse kabels en kapotte stopcontacten, als metingen in installaties, bijvoorbeeld op lekstromen.

NEN 3140

Elektrische Arbeidsmiddelen

AQUS keurt alle elektrische arbeidsmiddelen, zoals elektrische gereedschappen, computers, verlengsnoeren en het koffiezetapparaat.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


 2-1


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Automatische deuren en hekken voor voetgangers

Automatische deuren en hekken voor voetgangers vormen een veiligheidsrisico als deze niet goed onderhouden en regelmatig gecontroleerd worden op goede werking.

Regelgeving


 • Arbobesluit 3.13
 • NEN-EN16005:2012 + C1:2015

Verplichtingen


 • Bewijs van minimaal jaarlijkse inspecties/onderhoud door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Vastlegging in de vorm van een rapportage of logboekvermelding. De vorm daarvan is deels vastgelegd in de (NEN)-EN16005.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 2-2


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Personenliften

Personenliften die niet goed functioneren leveren een groot risico op voor gebruikers. Daarom is er voor deze installaties regelgeving van toepassing om de veiligheid zoveel mogelijk te borgen.

Regelgeving


 • Warenwetbesluit Liften

Verplichtingen


 • Laten uitvoeren van periodiek onderhoud door een liftonderhoudsbedrijf.
 • Uit laten voeren 18 maandelijkse keuringen door een geaccrediteerde keuringsinstelling.
 • Aanwezigheid van een fysiek logboek bij de lift dat voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit Liften (liftboek).

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


 2-3


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Gevelliften en gevelladders

Gevelliften en gevelladders zijn voorzieningen die in het algemeen worden gebruikt door glazenwassers en gevelreinigingsbedrijven. Falen van een dergelijke voorziening kan ernstige gevolgen hebben voor gebruikers ervan. Anders dan bij personenliften in gebouwen, zijn er voor deze installaties geen dwingendrechterlijke regels ten aanzien van onderhoud en beheer. Door met name eisen vanuit de branche RI&E voor glazenwassers is er een zelfreguleringsmechanisme.

Regelgeving

 • Arbo regelgeving
 • Convenant Gevelonderhoud
 • Branche RI&E glazenwassers

Verplichtingen


 • Jaarlijkse onderhoud door gespecialiseerd bedrijf.
 • Jaarlijkse inspectie door een inspectiebureau aangesloten bij het CVG. Dit zijn in het algemeen dezelfde bedrijven die ook personenliften keuren.
 • Aanwezigheid keuringscertificaat-/sticker, zodat gebruikers kunnen verifiëren dat een installatie gekeurd is.

Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-4


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Werken op hoogte / valbeveiliging

Vanuit de Arboregelgeving zijn er voorschriften voor het werken op hoogte. Zo is er een eis dat wanneer er dichter dan 4 meter bij de dakrand wordt gewerkt en de valhoogte meer dan 2,5 meter is, er voorzieningen moeten worden getroffen om te voorkomen dat een medewerker kan vallen. Ook het Bouwbesluit stelt op gebouwniveau eisen aan de mogelijkheid om een gebouw veilig te kunnen onderhouden.

Regelgeving

 • Bouwbesluit 2012, artikel 6.53
 • Arbowet, Arbobesluit, Arboregelingen

Verplichtingen


 • Het nemen van maatregelen bij werken op hoogte.
 • Tenminste jaarlijkse inspectie van valbeveiligingsvoorziening door een deskundige
 • Vastlegging van inspectie in de vorm van een logboek of rapportage.
 • Het is aan te raden een (standaard) ‘dakprotocol’ op te stellen, waarin omschreven staat hoe mensen die op hoogte werken moeten handelen.
 • Bij werkzaamheden door ingehuurde bedrijven is het aan te raden mensen die op hoogte gaan werken kennis te laten nemen van het ‘dakprotocol’ en ze hiervoor te tekenen voor ze het dak op gaan. De reden hiervoor is dat ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid heeft bij opgedragen werkzaamheden.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-5


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Overheaddeuren / dockequipment

Overheaddeuren worden ook wel industriedeuren genoemd. Dock-equipment zijn de voorzieningen die ervoor zorgen dat vrachtwagens die laden en lossen goed aansluiten op het gebouw, door onder andere een hydraulisch verstelbare vloerplaat, die worden dock-levelers genoemd en flappen of luchtkussens die zorgen dat het niet naar binnen waait. Deze apparatuur bevat veel beveiligingsvoorzieningen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen bekneld raken.

Regelgeving


 • Arboregelgeving / zorgplicht
 • NEN-EN13241-1:2003 + A2:2016

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/onderhoud door een deskundige.
 • Vastlegging van inspectie in de vorm van een logboek of rapportage.
 • Voor toetsing in de praktijk is het plakken van een keuringssticker aan te bevelen.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-6


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Zelfsluitende branddeuren

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als zelfsluitende branddeuren niet goed sluiten, is dit een groot risico voor gebruikers van gebouwen in geval van brand.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikelen 6.26 en 7.3 (functionele eis)
 • NEN6069 +A1:2016 (brandwerendheid van bouwproducten)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijkse inspectie/functionele test.
 • Vastlegging inspecties/keuringen in logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-7


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Brandwerend afgedichte sparingen

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als doorvoeringen van kabels en buizen niet goed brandwerend worden afgedicht, kan vuur zich (sneller) door de brandscheidingen voortplanten.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • EU Bouwproducten richtlijn

Verplichtingen


 • Periodieke controle afdichtingen van sparingen.
 • Vastlegging van controles.
 • Overzicht van brandwerend gedichte sparingen (advies).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-8


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Rook-/warmteafvoerinstallatie

Rook-/warmteafvoerinstallaties (RWA’s) zijn bedoeld voor het afvoeren van rook en warmte in geval van brand, zodat aanwezigen in een gebouw veilig en tijdig kunnen vluchten. Er zijn verschillende vormen waarin RWA-installaties kunnen voorkomen. De meest voorkomende zijn ‘rookluiken’ in daken. Een tweede soort is het gebruik van ventilatoren. RWA-installaties worden niet geëist in het Bouwbesluit. Ze kunnen echter worden gebruik als ‘gelijkwaardige oplossing’ als bijvoorbeeld niet aan de compartimenteringseisen uit het Bouwbesluit kan worden voldaan. Als een dergelijke installatie aanwezig is als gelijkwaardige oplossing, dan moet deze worden onderhouden en gecertificeerd conform het CCV-inspectieschema Brandveiligheid.

Regelgeving


 • Bouwbesluit 2012, artikel 6.32
 • NEN 6093:1995 + A1:2004
 • CCV-certificatieschema

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud.
 • Uitvoering beheertaken (4/8 maandelijks bij sturing door brandmeldinstallatie).
 • Inspectie door geaccrediteerde instelling.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


2-9


BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Vloeistofdichte vloeren

Als in een bedrijf wordt gewerkt met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze stoffen in de bodem terecht komen en zich via grondwater verspreiden. Hiervoor is strenge regelgeving ingesteld. Een van de maatregelen is dat bedrijven die met deze stoffen werken vloeistofdichte vloeren moeten hebben.

Regelgeving


 • Activiteitenbesluit -/regeling Milieubeheer 2013
 • Besluit Bodembescherming
 • wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Verplichtingen


 • Aanwezigheid van vloeistofdichte vloer conform Activiteitenbesluit/-regeling.
 • Jaarlijkse controle op gebreken cq. reparatie.
 • 6-jaarlijkse inspectie door erkende inspectie-instelling.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!

Beheer NWR en

Building File

AQUS zorgt ervoor dat je voldoet aan alle gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving

Trainingen NEN2767/NWR

AQUS brengt je de beginselen van de NEN2767 bij of leiden je op tot inspecteur.

Beheertaken Brandmeld

installaties

AQUS voert de verplichte maandelijkse (1/4/8) beheertaken aan uw brandmeldinstallatie uit.

Informatieplicht energiebesparing

AQUS zorgt ervoor dat u voldoet aan de vierjaarlijkse verplichting om uitgevoerde besparingen te rapporteren.


Meer weten? Neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.


3-1


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Noodverlichting

Noodverlichting is bedoeld om gebruikers in geval van calamiteiten, waaronder stroomuitval, veilig een gebouw te laten ontvluchten. Om de functionaliteit van de noodverlichting te borgen, moeten maatregelen worden genomen.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • ISSO 79

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks uitvoeren van onderhoud.
 • Aanwezigheid van een logboek/-lijst.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-2


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Brandmeld-/ontruimingsinstallaties

Het Bouwbesluit eist aan de hand van de gebruiksfunctie ervan en de gebouwomvang (oppervlak en/of hoogte) eisen aan de aanwezigheid van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie, zodat gebruikers in geval van brand tijdig uit een gebouw kunnen vluchten. Voor het borgen van de functionaliteit van dergelijke installaties is regelgeving van toepassing.

Regelgeving


 • Bouwbesluit
 • NEN2654-1/2
 • CCV-inspectieschema

Verplichtingen


 • Het hebben van een onderhoudsovereenkomst met een CCV-erkend branddetectiebedrijf.
 • Laten uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de installatie.
 • Aanwezigheid van een logboek conform de eisen van de NEN2654.
 • Uitvoeren van de maandelijkse en de 4-/8-maandelijkse beheertaken.
 • Uitvoering van certificeringsinspectie door een geaccrediteerde inspectie-instelling(indien van toepassing, frequentie kan variëren).


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-3


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Gasdetectie

Aanwezigheid van sommige gassen in te hoge concentraties in gebouwen of andere besloten ruimtes kan een (dodelijk) gevaar opleveren voor gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn onder andere CO2 (onder andere bij horecavoorzieningen), LPG (parkeergarages), Ammoniak (sommige koelinstallaties/warmtepompen). Als voorbeeld: een CO2-gehalte van 7% in de lucht kan binnen 5 minuten dodelijk zijn. In situaties waar deze stoffen in geval van gebreken aan installaties waarin ze worden gebruikt, kunnen voorkomen, moet gasdetectie aanwezig zijn. Om de functionaliteit van deze apparatuur te kunnen borgen, moet deze onderhouden worden.

Regelgeving


 • Arbo-regelgeving
 • NEN-EN50402:2017
 • NEN-EN 50271:2018
 • NEN2443:2013 (Parkeergarages)

Verplichtingen


 • Tenminste jaarlijks onderhoud/inspectie van de detectieapparatuur.
 • Vastlegging van het onderhoud in een logboek of rapportage.


Heeft u vragen over deze regelgeving of hulp nodig bij het voldoen aan uw verplichtingen ten aanzien van de geldende gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving? Wij staan u graag te woord!


3-4


BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID

Zelfsluitende branddeuren

Om de snelle verspreiding van brand tegen te gaan zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden en andere voorzieningen tussen de compartimenten worden brandscheidingen genoemd. Voorzieningen in die brandscheidingen moeten gecontroleerd worden om hun functionaliteit te borgen. Als zelfsluitende branddeuren niet goed sluiten, is dit een groot risico voor gebruikers van gebouwen in geval van brand.